Informace o zpracování osobních údajů

Dovolujeme si Vás stručně informovat o zpracování Vašich osobních údajů.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Ing. Hynek Blaško, nar. 15. 7. 1955, kancelář na adrese U libeňského pivovaru 2444/6a, Praha 8 – Libeň, PSČ: 180 00, je správcem osobních údajů.

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?

Zpracováváme tyto následující osobní údaje:

 • adresné a kontaktní údaje, zejména jméno, příjmení, datum narození, IČO, bydliště, sídlo, číslo občanského průkazu, číslo pasu, podpis, telefonní číslo, e-mailová adresa a jiné,
 • údaje z naší vzájemné komunikace (ať již osobní, písemné, telefonické či jiné),
 • platební údaje (např. číslo bankovního účtu),
 • další údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona,
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (použití osobních údajů za účelem personálních řízení, zasílání obchodních sdělení).

V jakých situacích budeme Vaše údaje zpracovávat?

 • Sběr podpisů na petici na podporu kandidáta pro volbu prezidenta republiky
 • Poskytnutí plnění ve prospěch kandidáta
 • Plnění smlouvy

Zpracováváme Vaše osobní údaje, jež jsou nezbytné pro splnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli.

 • Plnění právní povinnosti

Povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje nám ukládá mnoho právních předpisů. Zpracováváme Vaše osobní údaje, jež jsou nezbytné pro splnění našich veřejnoprávních povinností (např. účetní a daňové účely).

 • Ochrana našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany

Osobní údaje můžeme zpracovávat též z důvodů oprávněných zájmů spočívajících:

 • v případě souhlasu za účelem kontaktování včetně zasílání informací a sdělení ohledně kandidatury Ing. Hynka Blaško
 • ve vnitřních administrativních účelech (např. interní evidence).

Jaký je právní základ zpracování Vašich osobních údajů?

Osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Kdo je příjemcem osobních údajů?

Vaše osobní údaje předáváme v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím příjemců:

 • správci a jeho týmu, který petiční archy očísluje a předá Ministerstvu vnitra
 • dodavatelům a poskytovatelům služeb (např. informačních technologií, serverových služeb, účetní),
 • jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. advokátům, soudům, exekutorům).

 

Jak dlouho budou u nás Vaše osobní údaje uloženy?

Vaše osobní údaje také zpracováváme po dobu, kterou nám stanoví příslušné právní předpisy (např. zákon o archivnictví, zákon o účetnictví).

V případě osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu subjektu údajů správce zpracovává osobní údaje po dobu 10 let, nebude-li souhlas se zpracováním osobních údajů do té doby odvolán.

V případě osobních údajů zpracovávaných za účelem splnění smlouvy správce zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dalších 10 let, a to s ohledem na délku promlčecí lhůty u náhrady škody či újmy.

 

Jaká máte práva?

Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, právo na opravu nepřesných či neúplných osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů. Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

Nastavení cookies

Provozovatel webu, Ing. Hynek Blaško, nar. 15. 7. 1955, získává, ukládá a zpracovává informace o jeho uživatelích (např. síťové identifikátory, údaje o tom, jak jej procházejí nebo jaký obsah je zajímá). K tomuto účelu využívá soubory cookies. Pro některé účely zpracování těchto údajů je vyžadován souhlas uživatele, který vyjádříte volbou „Přijmout všechny cookies“. Nastavení cookies můžete změnit volbou „Nastavení“.

Zadavatel webu: Hynek Blaško

Zpracovatel webu: Filip Hradecký