Aby našim dětem nezůstala jen spálená země, jděte k volbám a volte za prezidenta vlastence.

Generálmajor v.v. Ing. Hynek Blaško

O mně

Mládí a studium🎓

Narodil jsem se 15. července 1955 v Praze. Ve svých 13 letech jsem vstoupil do tamního veslařského oddílu. Veslování, které je velmi náročným sportem jsem nakonec dělal asi 4 roky. Při tom jsem se na střední škole pokoušel o řecko-římský zápas. Do toho jsem se snažil věnovat atletice. Byly to opravdu krásné a plnohodnotné roky mého života.

Vystudoval jsem Střední zemědělskou školu v Poděbradech v oboru pěstitel a chovatel. Po střední škole jsem chtěl nastoupit na Lesnickou a dřevařskou fakultu. Bohužel jsem si to z finančních důvodů nemohl dovolit, a tak jsem se nakonec rozhodl pro Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově. Zde jsem poté vystudoval i Vojenskou akademii v Brně (postgraduální studium jsem absolvoval v roce 1986).

V roce 1994 jsem rovněž vystudoval vojenskou akademii Bundeswehru v Německu. Studium na této akademii pro mě bylo velice zajímavé v tom, že jsem se mohl podrobně seznámit s rozdíly ve vedení operací vojsk Varšavské smlouvy a operací společenství NATO.

 

Kariéra v armádě ⚔️

V armádě jsem prožil dlouhých 38 let svého života. Postupem času jsem prošel všemi funkcemi, od velitele čety až po velitele Společných sil Armády České republiky, tedy od poručíka až po generálmajora.

Přehledně uvedu, jak má kariéra vojáka probíhala – VVŠ, velitel čety, velitel roty, odborný náčelník na štábu motostřeleckého pluku, VA Brno, štáb motostřelecké divize, náčelník štábu motostřeleckého pluku, velitel motostřeleckého pluku, štáb divize, VA Bundeswehru, NŠ 4. brigády rychlého nasazení, velitel 4.brigády rychlého nasazení, velitel mechanizované divize, Národní vojenský představitel při SHAPE Belgie, zástupce velitele Společných sil Armády České republiky, velitel Společných sil Armády České republiky.

Během této doby jsem prošel a poznal posádky v Janovicích nad Úhlavou, Sušicích, Klatovech, Havlíčkově Brodě, Brně, Vyškově, Olomouci a dalších

Dne 1.12.1999 jsem byl jmenován prezidentem České republiky Václavem Havlem brigádním generálem Armády České republiky a dne 8. května 2006 jsem byl povýšen na generálmajora Armády České republiky.

Vstup do politiky🏛️

Po ukončení mé úlohy generálmajora Armády České republiky 31.7.2012 jsem odešel do zálohy a zároveň se stal seniorem.

Dlouho jsem tak však nevydržel a v roce 2016 jsem se rozhodl kandidovat za hnutí SPO na Vysočině na post krajského zastupitele. Byl jsem k mé velké radosti zvolen a hned v roce 2017 jsem se pokoušel kandidovat s hnutím SPO ve volbách do poslanecké sněmovny. Tam jsme však jako strana neuspěly a se ziskem 0,24 % jsem mandát poslance nezískal.

V roce 2018 jsem kandidoval ve volbách do Senátu jako nestraník za hnutí SPD. A to v okrese Chrudim s obvodním číslem 44. Bohužel jsem však ve volbách neuspěl, když jsem získal celkem 6,35 % hlasů a obsadil jsem až 7. místo ze 14 kandidátů. Hned po volbách jsem se vzdal i mandátu krajského zastupitele v kraji Vysočina, protože jsem změnil své trvalé bydliště a přestěhoval se do obce Veltruby nedaleko Kolína.

V květnu roku 2019 jsem vstoupil do hnutí SPD a následně jsem kandidoval ve Volbách do Evropského parlamentu. A tyto volby se povedly a já jsem se se ziskem 47 505 preferenčních hlasů a překonáním lídra kandidátky Ivana Davida, stal europoslancem za Českou republiku. Po svém zvolení jsem se stal členem politické frakce Identita a demokracie, ve které je přes 70 poslanců z deseti zemí Evropské Unie.

Transparentní účet

Podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, je každý kandidát na funkci prezidenta republiky povinen si pro financování volební kampaně zřídit účet umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu platebních transakcí na tomto účtu.

Peněžní prostředky uložené na volebním účtu lze užít pouze na financování volební kampaně. Veškeré peněžní prostředky na volebním účtu, které nebyly využity na volební kampaň, musí být převedeny na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel.

Dárce poskytnutím daru na transparentní účet uděluje obdarovanému souhlas ke zpracování osobních údajů dárce v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně údajů o dárci a daru dle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, a to zejména na webových stránkách kandidáta na prezidenta. U fyzické osoby se evidují jméno, příjmení, datum narození a obec, ve které má osoba trvalý pobyt. U právnické osoby se evidují firma nebo název, sídlo a IČO bylo-li poskytnuto. U jiných plnění ocenitelných v penězích se eviduje původ plnění, jméno, příjemní, datum narození a obec, v níž má fyzická osoba trvalý pobyt a v případě právnické osoby se eviduje firma nebo název, sídlo a IČO bylo-li přiděleno.

U finančního daru nad 1 tis. Kč Vám může být vystavena darovací smlouva. Darovací smlouvu si můžete stáhnout, vytisknout, vyplnit a podepsat. Dále je potřeba vyplněnou darovací smlouvu a hlavně podepsanou zaslat k podpisu Ing. Hynkovi Blaškovi.

Smlouvu můžete naskenovat a poslat e-mailem na prijduvcas@seznam.cz nebo  poštou na adresu:

Kancelář  EU Ing.Hynka Blaško.
U Libeňského pivovaru 2444/6a
Praha Libeň  180 00


Námi podepsaná smlouva vám bude bezodkladně zaslána.

Pro účely mé volební kampaně lze poskytnout i jiné, než finanční dary. Pokud mi chcete tento jiný dar poskytnout, napište mi na e-mail prijduvcas@seznam.cz nebo volejte na telefon +420 777 132 605. V e-mailu nezapomeňte uvést své údaje a povahu daru.

Petice

Rozhodl jsem se kandidovat na prezidenta ČR ve volbách pro rok 2023. Budu rád, pokud podpoříte moji kandidaturu svým podpisem na petičním archu, který si můžete stáhnout na této stránce ve formátu PDF. Prosím, věnujte pozornost manuálu pro vyplnění petičního archu.

Každého podpisu si nesmírně vážím.

Ochrana osobních údajů

Dovolujeme si Vás stručně informovat o zpracování Vašich osobních údajů.
Kdo je správcem Vašich osobních údajů? Ing. Hynek Blaško, nar. 15. 7. 1955, kancelář na adrese U libeňského pivovaru 2444/6a, Praha 8 – Libeň, PSČ: 180 00, je správcem osobních údajů.
Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?Zpracováváme tyto následující osobní údaje:

 • adresné a kontaktní údaje, zejména jméno, příjmení, datum narození, IČO, bydliště, sídlo, číslo občanského průkazu, číslo pasu, podpis, telefonní číslo, e-mailová adresa a jiné,
 • údaje z naší vzájemné komunikace (ať již osobní, písemné, telefonické či jiné),
 • platební údaje (např. číslo bankovního účtu),
 • další údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona,
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (použití osobních údajů za účelem personálních řízení, zasílání obchodních sdělení).


V jakých situacích budeme Vaše údaje zpracovávat?

 • Sběr podpisů na petici na podporu kandidáta pro volbu prezidenta republiky
 • Poskytnutí plnění ve prospěch kandidáta
 • Plnění smlouvy

Zpracováváme Vaše osobní údaje, jež jsou nezbytné pro splnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli.

 • Plnění právní povinnosti

Povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje nám ukládá mnoho právních předpisů. Zpracováváme Vaše osobní údaje, jež jsou nezbytné pro splnění našich veřejnoprávních povinností (např. účetní a daňové účely).

 • Ochrana našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany

Osobní údaje můžeme zpracovávat též z důvodů oprávněných zájmů spočívajících:

 • v případě souhlasu za účelem kontaktování včetně zasílání informací a sdělení ohledně kandidatury Ing. Hynka Blaško
 • ve vnitřních administrativních účelech (např. interní evidence).


Jaký je právní základ zpracování Vašich osobních údajů?Osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Kdo je příjemcem osobních údajů?Vaše osobní údaje předáváme v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím příjemců:

 • správci a jeho týmu, který petiční archy očísluje a předá Ministerstvu vnitra
 • dodavatelům a poskytovatelům služeb (např. informačních technologií, serverových služeb, účetní),
 • jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. advokátům, soudům, exekutorům).

Jak dlouho budou u nás Vaše osobní údaje uloženy?Vaše osobní údaje také zpracováváme po dobu, kterou nám stanoví příslušné právní předpisy (např. zákon o archivnictví, zákon o účetnictví).V případě osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu subjektu údajů správce zpracovává osobní údaje po dobu 10 let, nebude-li souhlas se zpracováním osobních údajů do té doby odvolán.V případě osobních údajů zpracovávaných za účelem splnění smlouvy správce zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dalších 10 let, a to s ohledem na délku promlčecí lhůty u náhrady škody či újmy. Jaká máte práva?Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, právo na opravu nepřesných či neúplných osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů. Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7, www.uoou.czNastavení cookiesProvozovatel webu, Ing. Hynek Blaško, nar. 15. 7. 1955, získává, ukládá a zpracovává informace o jeho uživatelích (např. síťové identifikátory, údaje o tom, jak jej procházejí nebo jaký obsah je zajímá). K tomuto účelu využívá soubory cookies. Pro některé účely zpracování těchto údajů je vyžadován souhlas uživatele, který vyjádříte volbou „Přijmout všechny cookies“. Nastavení cookies můžete změnit volbou „Nastavení“.

Zadavatel webu: Hynek Blaško
Zpracovatel webu: Filip Hradecký